Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Sayın İlgili,

Derneğimize üyelik başvurunuzu info@gemoloji.org.tr adresimize aşağıdaki bilgilerinizi ileterek bildirebilirsiniz.

Değerlendirmesi yapılarak tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Aşağıdaki dernek tüzüğümüze göre üye olma hakkı ve üyelik işlemleri maddesini inceleyebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.

Gemoloji Derneği

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Asil Üyeler; Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. İki asli üyenin istekliyi teklif etmesi ve isteklinin Yönetim Kuruluna yazı ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğin iki asıl üyesi, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Giriş ve yıllık aidat yükümlülüğünü yerine getirmemiş isteklilerin talepleri Yönetim Kurulunca müzakere edilemez.

Fahri üyeler;:Derneğin amacına maddi ve manevi katkılarda bulunan kişilerdir. Fahri üyelerin nitelikleri yönetim kurulunca tespit edilir. Fahri üyeler yönetim kurulunca oybirliği ile seçilirler. Fahri üyeler derneğin olanaklarından herhangi bir ödeme yapmadan yararlanırlar. Genel kurulda seçmez ve seçilemezler.

 

Üyelerin Aidat Ödemeleri :

Tüzüğümüzdeki aidatlarla ilgili maddeler aşağıda yer almaktadır. İncelenmesini önemle rica ederiz.

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 90 TL, yıllık olarak da 80 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yıllık aidatların ilk taksiti Ocak, ikinci taksiti Temmuz ayında tahsil edilir. Dernek üyeliğine müracaat edenler giriş ve yıllık aidatlarını, müracaatları yönetim kurulunca müzakereye başlanmadan önce bir defada ödemekle yükümlüdürler.

Aidatlarını ödemeyen üyelerle ilgili aşağıdaki işlemler yapılır. Ödemesi tamamlamayan üyelerle ilgili yasal süreç başlatılır.

Aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerin isimleri dernek ilan tahtasında 15 gün süre ile asılır. Bu süre içinde de ödemeyenlere resmi dernek elektronik posta adresinden derneğe verdikleri elektronik posta adreslerine tebliğ yapılır. Üyeler elektronik posta değişikliklerini yazılı olarak derneğe bildirmemişlerse, kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Tebligatın alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde aidatlarını ödemeyenlerin kaydı Yönetim Kurulunca dondurulur. Yönetim Kurulunca uygun bulunacak mazeretleri nedeniyle ödeme yapamayanlar, müracaatları halinde, müracaat ettiği yılın aidatına ilaveten birikmiş aidatlarını ödemek suretiyle üyeliklerini yeniden kazanırlar.